Fun guo

Fun guo, or Chaozhou fun guo sometimes spelled fun quor, fun gor, fen guo, Chiu Chow dumpling, Teochew dumpling, or fun kor is a variety of steamed dumpling from the Chaoshan area of coastal eastern Guangdong, a province in Southern China.


Powered by 654 easy search